Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Υπόμνημα αιτημάτων στον Υπουργό στον κ. Μανιτάκη


 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                              
                                                                                    Αθήνα,  19-9-2012
Αρ. Πρωτ.: 6449           
                                               
Υπόμνημα αιτημάτων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριε Υπουργέ,

          Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2012 μαζί σας, μας ζητήθηκε να υποβάλλουμε και με γραπτό υπόμνημα τα αιτήματα που προφορικά σας θέσαμε.
          Εισαγωγικά οι περίπου 11.000 Διπλ. Μηχανικοί μέλη μας, εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, στα ΝΠΔΔ και στην Αυτοδιοίκηση. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, υπηρετούν σε Τεχνικές Υπηρεσίες που διαρθρώνονται σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης, Δ/νσης, Τμήματος, Γραφείου. Το επιστημονικό έργο που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν στους βασικούς του άξονες είναι :

1.  Σχεδιασμός, προγραμματισμός, μελέτη και επίβλεψη των Δημόσιων Έργων (οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, φράγματα, κτιριακά, υδραυλικά, επεξεργασία λυμάτων, ΧΥΤΑ, νοσοκομεία, σχολικά κτίρια, συντήρηση-αναστήλωση μνημείων, αθλητικά έργα, έργα ΥΠΕΘΑ, κλπ.). Αφορά στο σύνολο των φορέων που αναλογικά εκτελούν Δημόσια έργα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, ΝΠΔΔ).
      Με αυτόν τον άξονα, συναρτώνται σωρεία αρμοδιοτήτων όπως :
      α.   Απαλλοτριώσεις, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις (οικοδομικές, αρχαιολογίας, δασαρχείου κλπ).
      β.   Διαχείριση και επίβλεψη μελετών σε όλα τα στάδια (προκαταρτική προμελέτη, οριστική και εφαρμογής).
      γ.   Συμμετοχή στην σύνταξη, έλεγχο και θεώρηση τευχών δημοπράτησης καθώς και στην σύνταξη των συμβάσεων.
2.  Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογές σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, περιβαλλοντική πολιτική.
3.  Σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση συνολικά της τεχνικής νομοθεσίας, καθώς και εναρμόνιση με την αντίστοιχη κοινοτική. 
4.  Σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση Προτύπων και Προδιαγραφών Υλικών και τεχνικών εργασιών.
5.   Λειτουργία, συντήρηση και εποπτεία συνολικά του τεχνικού έργου.
6.   Στελέχωση των απαιτούμενων ελεγκτικών μηχανισμών που συναρτώνται με το τεχνικό έργο (βιομηχανία, τουρισμός κλπ.).
 7.  Έκτακτες συνθήκες όπως σεισμοί, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. που εκτός από τον απαιτούμενο σχεδιασμό πρόληψης και θωράκισης για την αποτροπή δυσμενών συνεπειών,    απαιτούν και μονάδες άμεσης απόκρισης καταγραφής, αποκατάστασης κλπ. 
8. Αρμοδιότητες διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογής της αντίστοιχης Διεθνούς και Εθνικής νομοθεσίας.

      Τα παραπάνω αποτελούν πολύ βασικούς τομείς στους οποίους εμπλέκονται Διπλ. Μηχανικοί, θα μπορούσε να περιγραφεί επιπρόσθετα σωρεία επιμέρους αρμοδιοτήτων, εξίσου όμως σημαντικών, στις οποίες επιβάλλεται η συμμετοχή του Διπλ. Μηχανικού.
          Από το έργο που αναλαμβάνουν οι Διπλ. Μηχανικοί που περιγράφηκε συνοπτικά, διαφαίνεται ο αυξημένος ρόλος τους και η ιδιαίτερη συμμετοχή και συνεισφορά τους στην παραγωγική διαδικασία και σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της  χώρας με στόχο να δημιουργήσει τις αναγκαίες για την κοινωνία υποδομές.
          Σε συνέχεια αυτής της περιληπτικής εισαγωγής, που περιγράφει ποιοι είμαστε, τις εργασιακές δομές που υπηρετούμε και τον ρόλο και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, παραθέτουμε τα ιδιαίτερα αιτήματα που μας απασχολούν, αρμοδιότητας του Υπουργείου σας :

Α.   Αξιολόγηση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διπλ. Μηχανικών.
α)   Σχετικά με την αξιολόγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας για τους παρακάτω λόγους :
       1.   Είναι απολύτως αντιφατικό και παράλογο σε μία χρονική περίοδο που όλοι ομολογούν ότι μοναδική διέξοδος, από τη βάρβαρη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα και εξαθλιώνει την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι η ανάπτυξη, να συρρικνωθούν περαιτέρω οι ήδη συρρικνωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες που αυταπόδεικτα αποτελούν βασικό εργαλείο στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.
        2.   Τεράστιο ερωτηματικό δε αποτελεί, η γνώση, η εμπειρία, και η σύνθεση των οργάνων που θα υλοποιήσουν την "αξιολόγηση", καθώς και η πλήρης έλλειψη συμμετοχής φορέων που εμπλέκονται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες.
 β)   Σχετικά με την αξιολόγηση των Διπλ. Μηχανικών (προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών) η αντίθεσή μας είναι ακόμα πιο ισχυρή και απόλυτη και εδράζεται στα παρακάτω :
        1.   Η αξιολόγηση ενός επιστημονικού Κλάδου που εκτελεί εξειδικευμένο έργο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από όργανα που σχεδόν δεν περιλαμβάνουν Μηχανικούς, δεν έχουν γνώση και εμπειρία του παραγόμενου Τεχνικού έργου, συνεπώς μια τέτοια αξιολόγηση είναι ψευδεπίγραφη.
        2.   Ο Διπλ. Μηχανικός μετά από τις πολλαπλές αξιολογήσεις στον πενταετή κύκλο σπουδών του στις Πολυτεχνικές σχολές, υπόκειται σε επιπλέον εξετάσεις από θεσμοθετημένο Φορέα της Πολιτείας (ΤΕΕ) κατά τις οποίες πιστοποιείται η επαγγελματική του επάρκεια.
        3.   Με δεδομένη ως προϋπόθεση διορισμού του στο Δημόσιο αυτή την πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια (Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος) και συναρτημένο το Τεχνικό έργο που παράγει με αυστηρότατες ποινικές ευθύνες, ανάγεται ο Διπλ. Μηχανικός, σε μοναδικό Κλάδο εργαζομένων στο Δημόσιο με αυτά τα χαρακτηριστικά.
             Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι αποτελεί πάγιο αίτημά μας από κοινού με το ΤΕΕ και τα Πολυτεχνεία της χώρας η θεσμοθέτηση του "master" για τους απόφοιτους πενταετούς ενιαίου κύκλου σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών κατά αντιστοιχία με τους αποφοίτους   Αγγλοσαξωνικών Πανεπιστημίων με 4+1 έτη σπουδών.
             Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα, μια αξιολόγηση των Διπλ. Μηχανικών αντιβαίνει στην Επιστημονική δεοντολογία, ακυρώνει το θεσμικό πλαίσιο που η ίδια η Πολιτεία έχει δημιουργήσει και το πλέον παράλογο, σε πιθανή αξιολόγηση Διπλ. Μηχανικού ως "ανεπαρκούς" ακυρώνεται μήπως και το έργο που έχει ήδη εκτελέσει τα προηγούμενα χρόνια ; έργο που συναρτάται και με ποινικές ευθύνες κληροδοτούμενες και στους απογόνους του, παραμένει δε ανεξήγητο  και το γεγονός ότι θα συνεχίσει να είναι επαρκής στο ιδιωτικό τομέα.

Β.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας από την ημερομηνία απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.
          Το πάγιο αυτό αίτημα που θέτουμε, στις σημερινές συνθήκες πλήρους βαθμολογικής και μισθολογικής ισοπέδωσης που επέφερε στον Κλάδο μας ο ν. 4024/2011, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού η αποδοχή του, θα αποκαταστήσει υποτυπωδώς την άδικη και άνιση μεταχείριση στους Διπλ. Μηχανικούς, που επιβλήθηκε σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον εργαζόμενο του Δημοσίου.     
          Πιο συγκεκριμένα :
1.     Για πρώτη φορά δεν λαμβάνονται υπόψη σε Μισθολόγιο, τα πέντε (5) χρόνια σπουδών.
2.   Καταργήθηκαν τα δύο αντισταθμίσματα των ν. 2166/1993 ( πόρος μάλιστα, που δεν καταβάλλεται από το Κράτος, αλλά από τους συναδέλφους μας εργολήπτες, απομειώνοντας το προβλεπόμενο εργολαβικό όφελος κατά το αντίστοιχο ποσοστό) και ν. 2430/1996, που θεσμοθετήθηκαν από την Πολιτεία και μάλιστα από διαφορετικές Κυβερνήσεις, ως αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου που είναι :
(α)   Προϋπόθεση διορισμού τους η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
(β)   Αποκλειστική χρήση από το Δημόσιο της σφραγίδας και υπογραφής τους για οποιοδήποτε Τεχνικό έργο απορρέει από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
(γ)   Αυστηρές ποινικές ευθύνες που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, καθεστώς που δεν υφίσταται για κανέναν άλλο Κλάδο εργαζομένων στο Δημόσιο.
Το αίτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτιμούμε ότι δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα, επιβάλλεται η υλοποίησή του, για την αποκατάσταση της αδικίας και άνισης μεταχείρισης προς τον Κλάδο μας, την εναρμόνιση και όχι την ακύρωση του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι ιδιαιτερότητές μας και τέλος θα αποτελέσει δείγμα γραφής από μέρους της Πολιτείας να τεθεί τέρμα στην συνεχιζόμενη περιθωριοποίηση ενός επιστημονικού Κλάδου απαραίτητου εργαλείου στην αναγκαία αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Γ.   Προβάδισμα κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, στις Τεχνικές Υπηρεσίες.
          Το ζήτημα αυτό ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια έχει λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις, αφού στο σύνολο σχεδόν των ΟΕΥ, έχει γίνει κανόνας η τοποθέτηση σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης το διαζευκτικό " ή " μεταξύ των Κλάδων με αποτέλεσμα την κατάργηση στην πράξη του θεσμοθετημένου προβαδίσματος που προσδιορίζεται από τον Υ.Κ. (άρθρο 97), από την ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-6-2007 (εγκύκλιο του Υπουργείου σας), και από την σχετική με το θέμα γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθ.235/2005).
          Τα αποτελέσματα αυτής της στρεβλής πρακτικής, στην οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα στο πλέον καίριο και κρίσιμο μέρος της, δηλ. στις θέσεις ευθύνης, δεν έρχεται σε αντίθεση μόνο με την αυτονόητη διεκδίκηση να αποτρέψουμε την ισοπέδωση της επιστημονικής μας γνώσης και των αυξημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν απ΄  αυτήν, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και του προσωπικού που εργάζεται σ΄ αυτές και των πολιτών που τις χρησιμοποιούν.
          Κλείνοντας το υπόμνημά μας, εκτιμούμε ότι η βασιμότητα των επιχειρημάτων μας στα συγκεκριμένα αιτήματα, θα είναι ικανή ώστε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους, όχι τόσο γιατί θα αμβλυνθούν οι δυσβάσταχτες συνέπειες της κρίσης που αποκλειστικά το βάρος της σηκώνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της χώρας, αλλά γιατί υπηρετείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και η νομιμότητα και ταυτόχρονα εξυπηρετείται ουσιαστικότερα ο αναπτυξιακός στόχος, μοναδική προϋπόθεση εξόδου από την κρίση.  

Για καθημερινή ενημέρωση με τα νέα άρθρα του ιστολογίου, δώστε email:

1 σχόλιο: